Intervenčný rádiológ – endovaskulárny špecialista

Intervenčná rádiologická alebo endovaskulárna liečba (EVL) sa stala veľkou výzvou modernej medicíny a je len prirodzené že kladie na vykonávajúcich lekárov - intervenčných rádiológov a endovaskulárnych špecialistov mimoriadne nároky.

intervenčný rádiológIntervenčný rádiológ vykonáva tieto výkony najčastejšie pod röntgenovou kontrolou, teda aplikuje na pacienta aj seba rádioaktívne žiarenie. Preto musí mať potrebné vzdelanie a vedomosti z hľadiska radiačnej hygieny, ale aj odrobené dlhé hodiny na katetrizačnej sále od angiografií až po triviálne angioplastiky, kde nazbiera nevyhnutné zručnosti a skúsenosti, aby dokázal bezpečne liečiť s pomocou virtuálneho obrazu na voľným okom neviditeľných miestach ľudského tela. Ďalej je pre intervenčného rádiológa nevyhnutným, úplné osvojenie si a dokonalé zvládnutie interpretácie moderných zobrazovacích metód ako je USG, CT, MR a intravaskulárny ultrazvuk (IVUS). Zobrazovacie metódy, využívajúce rôzne typy energií (najčastejšie ionizujúce žiarenie) sú jediným "svetlom v tme" a vodítkom zložitých endovaskulárnych výkonov pri prakticky neporušenej integrite tela pacienta. Intervenčný rádiológ je teda mimoriadne komplexným  lekárom - špecialistom, ktorý rozhoduje o celom diagnosticko-terapeutickom postupe a výbere individuálneho algoritmu pre každého pacienta. Keďže okrem podrobnej diagnostiky vykonáva intervenčný rádiológ aj širokú škálu účinných terapeutických výkonov, definujeme ho ako klinického špecialistu a intervenčná rádiológia je klinickou medicínskou disciplínou. Vzhľadom na rozsah problematiky, technologický rozvoj a stupeň medicínskeho poznania možno povedať, že v súčasnosti je medzi intervenčnými rádiológmi a endovaskulárnymi špecialistami už tendencia k subšpecializácii na ten ktorý typ výkonu resp. anatomickopatologický región záujmu. Hovoríme o vaskulárnych, neurointervenčných, onkointervenčných, nevaskulárnych a ďalších subšpecializáciách v intervenčnej rádiológii. Je to dôsledok obrovského technologického pokroku na poli zobrazovania kardiovaskulárnych a ďalších ochorení, pokrokov vo vývoji špeciálneho zdravotníckeho materiálu a z toho rezultujúcej narastajúcej technickej náročnosti intervenčných a endovaskulárnych výkonov.

 

intervenčný rádiológ II

 

intervenčný rádiológ III

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kliknite sem pre zoznam pracovísk, poskytujúcich uvedené výkony