Endovaskulárna liečba ochorení aorty

Čo je to aorta a aké sú jej choroby?

Aorta, srdcovnica je najväčšou a najviac namáhanou cievou (tepnou) v tele človeka. Rozlišujeme jednotlivé úseky aorty. V hrudníku hovoríme o hrudníkovej aorte (torakálnej) a po prechode bránicou do brucha o brušnej aorte (abdominálnej). Hrudníková aorta sa delí na 3 časti: vzostupnú (ascendentnú) aortu, tá vedie krv priamo zo srdca po oblúk aorty. Oblúk aorty predstavuje druhú časť, kde z aorty odstupujú tepny zásobujúce horné končatiny a mozog. Hrudná aorta končí zostupnou časťou (descendentná aorta), ktorá vedie krv z oblúka do brušnej aorty. Brušná aorta vedie okysličenú krv do orgánov brušnej dutiny (pečeň, žalúdok, črevá, obličky...) a dolných končatín (obr.1).

Ochorenia aorty delíme na vrodené a získané. Vrodenými chybami aorty sa primárne zaoberá detský kardiológ- špecialista. Získané ochorenia aorty, v prípade že sa neliečia, sú často nezlučiteľné so životom a sú príčinou pomerne veľkej skupiny úmrtí pacientov. Medzi ochorenia aorty, ktoré človek môže počas života získať patrí aneuryzma- výduť, disekcia- natrhnutie a koarktácia- zúženie. Výduť znamená rozšírenie aorty o viac ako 50% pôvodnej šírky, v dôsledku oslabenia cievnej steny. Riziko výdutí spočíva v ich tendencii k prasknutiu a následnému vykrvácaniu, prípadne ukladanie zrazenín (trombov) na cievnu stenu, s tendenciou k uvoľňovaniu, odlietavaniu a uzatváraniu ciev periférie (embolizácia). Disekcia je pozdĺžne natrhnutie steny aorty, ktoré sa šíry po jej dĺžke a okrem rizika ruptúry (prasknutie) aorty, prináša zo sebou aj riziko uzatvorenia odstupujúcich ciev aorty (hlavne tepny zásobujúcej obličky, brušné orgány a dolné končatiny), s rozvojom nedokrvenia (ischémie), ktoré môže viesť až k úmrtiu.

Aké sú príčiny?

Príčiny ochorení aorty sú rôzne, ale najčastejšie ide o degeneráciu aorty vekom, aterosklerózu, zápal alebo ťažké úrazy (najčastejšie autonehody). Ochorenia aorty môžu teda postihovať všetky vekové kategórie.

Aké sú prejavy?

Výduť je najčastejšie lokalizovaná na ascendentnej aorte (to je aj najčastejšia lokalizácia disekcií), brušnej aorte a descendentnej aorte. Z lokalizácie jednotlivých ochorení aorty vyplývajú aj možné príznaky, ktoré sú najčastejšie útlakového charakteru (tlaková bolesť, zhoršenie funkcií utláčaného orgánu- v hrudníku sú to pľúca, v bruchu črevá). Pri tlaku na brušnú výduť, môže byť prítomná zreteľná pulzujúca rezistencia v bruchu. Nepriame príznaky prítomnosti aortových výdutí sú najčastejšie z nedokrvenia cieľových orgánov (obličky, črevá, dolné končatiny), v dôsledku embolizácie trombov z výdute. Výdute sa často zistia náhodne, pri sonografickom, CT alebo MR vyšetrení srdca, hrudníka alebo brucha.

Endovaskulárna liečba ochorení aorty:

Spôsob liečby jednotlivých ochorení aorty vyplýva z ich charakteru a lokalizácie. Výdute a disekcie ascendentnej aorty sú veľmi dobre prístupné kardiochirurgickému riešeniu a aj výsledky týchto operácií sú uspokojivé. Výdute brušnej aorty u inak zdravých pacientov sú zase doménou angiochirurgov. Výdute oblúka aorty a výdute spolu s disekciami descendentnej aorty sa dnes riešia intervenčnou/ endovaskulárnou cestou, teda na rozdiel od chirurgických postupov s len minimálnym porušením integrity tela. Princíp endovaskulárnej liečby spočíva vo vyradení výdute alebo začiatku disekcie z cirkulácie pomocou stentgraftov (stentov s tkaninou na povrchu)obr.2. Aditívne sa k dosiahnutiu konečného cieľa môžu používať aj ďalšie pomôcky, ako balónikové katétre, stenty, intravaskulárny ultrazvuk, disekčné katétre atď. Na základe podrobnej diagnostickej prípravy (sonografia, CT, prípadne aj angiografia a MR) u pacienta-kandidáta na endovaskulárnu liečbu aorty (EVAR- Endovascular Aortic Repair, TEVAR- Thoracic Endovascular Aortic Repair) sa najčastejšie cez vypreparovanú stehennú tepnu postupne zavádza a fixuje pod rontgenovou kontrolou v plánovanej pozícii stentgraft, ktorý spôsobí uzavretie (trombotizáciu) z obehu vyradenej častí výdute (obr.3) alebo disekcie (obr.4). Aj keď táto metóda ešte zďaleka nie je široko dostupná ani vo svete a jej dlhodobé výsledky sú ohraničené na jednu až dve dekády, dnes už vieme, že v správnej indikácii predstavuje často jedinú šancu a možnosť liečby pre takto chorých pacientov.

Intervenčná/ endovaskulárna medicína má dnes nezastupiteľné miesto aj v liečbe zúžení aorty (pokiaľ nie sú vrodené, tak najčastejšou príčinou je ateroskleróza). Implantácia stentov alebo stentgraftov veľmi účinne a nekomplikovane koriguje takéto zúženia, ktoré vedú k nedokrveniu orgánov zásobených za zúženým miestom aorty (ischemizácia, najčastejšie obličiek a nôh) obr.5. Na Slovensku sa endovaskulárnou liečbou ochorení aorty zaoberá Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR) v spolupráci s chirugickými odbormi v NÚSCH a.s. v Bratislave (viac ako 120 pacientov)


aorta v CT obrazeObr.1) Aorta v CT obraze. Šípky označujú miesta výskytu výdutí, ktoré sa ošetrujú pomocou stentgraftov (oblúk aorty, zostupná hrudníková aorta, brušná aorta) princíp EVARObr.2) Princíp vyradenia aortovej výdute z cirkulácie pomocou stentgraftu (EVAR)

 

Obr.3) Angiografia endovaskulárneho vyradenia poúrazovej výdute z cirkulácie u 35 ročného pacienta (autonehoda) pomocou stentgraftu

ochorenia aorty

 

Obr.4) angiografia endovaskulárneho vyradenia disekcie z cirkulácie u 55 ročného pacienta hypertonika pomocou stentgraftu

ochorenia aorty

 

Obr.5) angiografia endovaskulárnej korekcie zúženia aorty na podklade aterosklerózy u 53 ročného pacienta s pomocou stentgraftu

ochorenia aorty

 

Kliknite sem pre zoznam pracovísk, poskytujúcich uvedené výkony