Cievna mozgová príhoda a endovaskulárna liečba

Čo je cievna mozgová príhoda (CMP)?

Cievna mozgová príhoda - CMP (apoplexia, iktus), alebo ľudovo porážka, je náhla príhoda spojená s nevoľnosťou, ktorá je výsledkom prerušenia prítoku krvi do mozgu. To následne vedie k nedokrveniu (ischémii) alebo zakrvácaniu (hemorágii) mozgového tkaniva. CMP je vo vyspelých krajinách sveta na treťom mieste príčin úmrtia a vedúcou príčinou dlhodobej imobility pacientov, ktorá je spojená s ich práceneschopnosťou. Predstavuje tak mimoriadne závažný celospoločenský problém. Odhaduje sa, že až 85% všetkých CMP je ischemického pôvodu, teda z nedokrvenia mozgu na rozličnej úrovni. Zvyšných 15% príhod je na podklade krvácania do mozgu z rôznych príčin (hovoríme o hemorágii mozgu). CMP teda vzniká bezprostredným uzatvorením mozgovej cievy (trombotizácia), jej uzatvorením úlomkom(embolom) putujúcim zo srdca alebo veľkých ciev (embolizácia), prípadne prasknutím mozgovej cievky (hemorágia). Intervenčná medicína a endovaskulárna liečba má dnes nezastupiteľné miesto v starostlivosti o pacienta s rizikom CMP. Pri dôkladnom diagnostickom vyšetrení, predovšetkým ultrazvukom, je možné predchádzať až 50% všetkých akútnych CMP.30-40% akútnych CMP je spojených s mimohlavovým a 5-15% s vnútrohlavovým závažným ochorením karotických(krčnicových) a vertebrálnych (stavcových) ciev. To je aj jeden z dôvodov prečo býva už dnes CMP označovaná ako najvýznamnejšia bezprostredne predchádzateľná príčina úmrtnosti a chorobnosti populácie vo vyspelých krajinách vôbec.

Ako sa prejavuje CMP?

Nástup CMP je zvyčajne náhly. Keďže cirkulácia krvi do mozgu je zabezpečená z 80% cez krčnicové a z 20% stavcové tepny, prejavy CMP alebo hroziacej CMP môžu byť rôzne. Od slabosti, výpadkov zorného poľa (tzv. amaurosis fugax), počuteľného šelestu v ušiach (tinitus), porúch reči, poruchy rovnováhy, cez tŕpnutie končatín po rôzne stupne ochrnutia končatín, paralýzy, kómy až úmrtia.

Príčiny CMP?

Okrem tzv. neovplyvniteľných rizikových faktorov (genetika, vysoký vek, pohlavie), niektorých hematologických ochorení a porúch rytmu, najväčšími rizikovými faktormi CMP sú zúženia mozgových ciev na podklade aterosklerózy (všeobecné rizikové faktory aterosklerózy sú cukrovka, vysoký tlak, fajčenie a zvýšený cholesterol).

Endovaskulárna liečba zúžení mozgovej cirkulácie (karotický stenting):

Karotické (krčnicové) tepny neunikli pozornosti už antickým Grékom, nazývali ich karoo (z gréc. otupiť, ohromiť), čo vystihovalo ich pozorovania, že zatlačením na karotickú tepnu jedinca možno navodiť jeho náhle upadnutie do spánku. S postupným narastaním úrovne poznania ľudského organizmu narastali aj vedomosti o chorobách karotických tepien a ich dôsledkoch. Liečba karotických zúžení sa však stala veľkou inšpiráciou lekárov rôznych špecializácií až relatívne neskoro, (od roku 1951), keď kanadský neurológ C.M. Fisher vyslovil podozrenie na kauzálny vzťah závažnej aterosklerózy karotického bulbu (veľmi dobre dostupné ultrazvukovej diagnostike) a cievnej mozgovej príhody. Zúženie mozgovej tepny je dnes možné rádiologicky veľmi ľahko diagnostikovať (ultrazvukom, pomocou počítačovej tomografie CT, alebo magnetickej rezonancie MR). V závislosti od stupňa zúženia nastupuje potenciálna liečba. Nezávažné zúženia (do 50%), hlavne ak sú bezpríznakové, len sledujeme a upravujú sa vyššie uvedené rizikové faktory aterosklerózy. Závažné zúženia, hlavne u pacientov s príznakmi hroziacej CMP treba neodkladne ošetriť a predchádzať tak rozvoju devastujúcej CMP.Súčasné možnosti intervenčnej/ endovaskulárnej liečby zúžení mozgových tepien vychádzajú z konceptu roztiahnutia karotickej cievy balónikom (angioplastika), implantácie stentu (cievna výstuž) a to všetko v bezpečných podmienkach, s použitím emboloprotekcie (filtra, ktorý zabraňuje možnej embolizácii do mozgu) . obr. 1 (schematicky aj angiograficky).Metóda karotického stentovania s emboloprotekciou je síce technicky náročná, ale aj mimoriadne účinná a v rukách skúseného odborníka bezpečná. Vo svete je karotický stenting overený na veľkom počte (desiatky tisícov) najťažších a vysokorizikových pacientov. S použitím najmodernejšieho ultratenkého inštrumentária je dnes možné karotický stenting poskytnúť pacientom aj v prípade vnútrohlavového (intrakraniálneho) uloženia zúženej mozgovej tepny (obr. 2).

Karotický stenting - schéma

Karotický stentingobr.1) zúženie karotickej tepny 54 ročného pacienta na podklade aterosklerózy (a), zavedený emboloprotekčný filter (b) a korekcia zúženia pomocou karotického stentu (c) a balónikovania.

Karotický stentingobr.2) úspešný intrakraniálny stenting zúženia karotickej tepny 69 ročnej ženy s príznakmi hroziacej CMP

 

Kliknite sem pre zoznam pracovísk, poskytujúcich uvedené výkony