Slovníček použitých pojmov

Akútna končatinová ischémia (ALI)
Náhly pokles/zhoršenie prietoku krvi končatinou, ktoré môžu obmedziť/ohroziť jej mobilitu.

Aneuryzma
Lokálne rozšírenie tepny, obvykle vakovité.

Angiografia
Znázornenie ciev pomocou rontgenoveho žiarenia po podaní kontrastnej látky cez prístupové cievy ( najčastejšie tepny alebo žily horných a dolných končatín).

Angioplastika
Liečba umožňujúca otvorenie zúžení , resp. uzáverov cievy, ich roztiahnutím použitím balónika.

Antikoagulačná liečba
Je štandardnou liečbou hlbokej žilovej trombózy. Spočíva v podávaní liečiv zabraňujúcich tvorbe krvných zrazenín a tým znižujúcich riziko vzniku závažných komplikácií. Tieto látky sa podávajú v injekčnej, neskôr v tabletkovej forme. Liečba je väčšinou dlhodobá, kombinuje sa s nosením tzv. kompresívnych pančúch a vyžaduje spoluprácu pacienta.

Arteritída
Zápalové postihnutie/ochorenie tepien.

Ateroskleróza
Najvýznamnejšia, najčastejšia, veľmi zákerná a komplexná systémová choroba tepnového systému. Jej rizikové faktory sú okrem iných - fajčenie, hypertenzia, alkohol, telesná inaktivita, nedostatok stopových prvkov, stres atď.

Aterotrombóza
Uzáver tepien na podklade aterosklerózy. V jednotlivých orgánoch vznikne postupne - chronicky, alebo náhle - akútna aterotrombotická príhoda. Na srdci hovoríme o akútnom infarkte myokardu, v mozgu o cievnej mozgovej príhode,prípadne na obličke o infarkte obličky.

AVF
Arteriovenózna fistula- abnormálne spojenie medzi tepnou a žilou.

AVM
Arteriovenózna malformácia - spleť abnormálne prepojených tepien a žíl.

CLI
Kritická končatinová ischémia (z angl. critical limb ischemia) je klinickou manifestáciou konečného štádia periférneho artériového ochorenia dolných končatín (PAO DK) najčastejšie vyvolaného aterosklerózou, postihujúcou všetky úrovne arteriálneho systému dolných končatín. U pacientov s CLI ide vo veľkej väčšine prípadov o postihnutie tepien predkolenia, ktoré sa kombinuje s viac alebo menej závažným postihnutím ostatných končatinových tepien.

CMP
Cievna mozgová príhoda (apoplexia, iktus), ľudovo porážka, je náhla príhoda spojená s nevoľnosťou, ktorá je výsledkom prerušenia prítoku krvi do mozgu. To následne vedie k nedokrveniu (ischémii) alebo zakrvácaniu (hemorágii) mozgového tkaniva.

CT
Z angl. Computed Tomography- výpočtová/počítačová tomografia je bezbolestné vyšetrenie s použitím röntgenového prístroja, ktorým získame detailné obrázky orgánov. Každý vytvorený obrázok zobrazuje tenký rez orgánom. Počítač spojí všetky vytvorené obrazy, z ktorých vznikne obraz celého orgánu.

Emboloprotekcia
Metóda na mechanické zabránenie embolizácie počas intervenčného výkonu balónikom eventuálne stentom. Ako emboloprotekčné pomôcky sa používajú rôzne typy filtrov - ochranných „dáždnikov" , balónikov, atď. Použitie je pomerne zložité, preto sa najčastejšie využívajú len pri intervenčných výkonoch na mimoriadne citlivých štruktúrach z hľadiska ohrozenia embolizáciou - tj. krčnicové a obličkové (hlavne pri jednostrannom uzávere) tepny.

Embolizácia
Liečba zabezpečujúca uzavretie patologických cievnych výdutí, útvarov/malformácií v celom tele. Na tieto účely sa používajú rôzne embolizačné pomôcky, od tekutých (na báze tkanivového lepu, alkoholu) po pevné (kovové špirálky, odpútateľné balóniky a košíčky, a pod.). Podľa lokalizácie, kde sa embolizácia vykonáva, hovoríme o neurointervenčnej, prípadne periférnej embolizačnej liečbe.

Endovaskulárna liečba (EVL)
Vychádza z konceptu využitia rôznych fyzikálno-chemických javov na získavanie virtuálneho obrazu, ktorý umožňuje lekárovi „vidieť a liečiť“. Liečiť prakticky bez nutnosti porušenia telesnej integrity chirurgickým rezom, prípadne bez nutnosti uspatia pacienta. Väčšinou je pacient hospitalizovaný a prepustený z nemocnice približne do 24 hodín. Koncept využitia virtuálneho obrazu (röntgenologický, ultrazvukový alebo magnetickorezonančný obraz) úplne odlišuje intervenčnú a endovaskulárnu liečbu od chirurgických a menej invazívnych liečebných metód využívajúcich k zobrazovaniu operačného poľa voľné oko alebo optické prístroje.

EVAR
Z angl. Endovascular Aortic Repair, endovaskulárna liečba výdute alebo disekcie (natrhnutia) aorty, pri ktorej sa najčastejšie cez vypreparovanú stehennú tepnu postupne zavádza a fixuje pod röntgenovou kontrolou v plánovanej pozícii stentgraft, ktorý spôsobí uzavretie (trombotizáciu) z obehu vyradenej časti výdute alebo disekcie.

Flebotrombóza
Čiastočný alebo úplný uzáver hlbokej žily trombom.

Gangréna
Prítomnosť devitalizovaného( nedokrveného) tkaniva- ako prejav konečného štádia CLI. Charakteristická je bolestivá zóna nekrotického(odumretého) a suchého tkaniva. V prípade infekcie sa môže objaviť páchnúci a hnisavý výtok so známkami zápalu obkolesujúci odumreté tkanivo.

Hemostáza
Uzáver miesta vpichu (zastavenie krvácania) po katetrizačnom výkone. V minulosti sa používali pomôcky ako vaky s pieskom, femostop. V súčasnosti existujú špeciálne uzatváracie systémy, ktoré umožňujú tzv.aktívnu perkutánna pokatetrizačnú hemostázu. Po takto uzavretom vpichu môže pacient opustiť nemocnicu aj v deň katetrizácie.

HVT
Hlboká venózna trombóza je charakterizovaná vytvorením krvnej zrazeniny v hlbokej žile končatiny. Väčšinou je postihnutá dolná končatina a to najčastejšie predkolenie, avšak rovnako môžu byť postihnuté aj hlboké žily stehna, resp. panvy.

Intervenčný rádiológ
Intervenčný rádiológ je mimoriadne komplexný lekár – klinický špecialista, ktorý rozhoduje o diagnosticko-terapeutickom postupe a výbere individuálneho algoritmu pre jednotlivého pacienta. Tieto výkony vykonáva najčastejšie pod röntgenovou kontrolou, teda aplikuje na pacienta aj seba rádioaktívne žiarenie. Kľúčový princíp intervenčnej rádiológie spočíva po cievnom vpichu v zavedení vodiča cez ihlu a následnom zavedení katétra alebo zavádzača po vodiči do cievneho systému. Následne je možné sa potom „prekatetrizovať" do ľubovoľnej cievy v tele, s priemerom často aj pod 1 mm a vykonať liečebnú procedúru

IVUS
Intravaskulárny ultrazvuk je moderná zobrazovacia metóda využívajúca ultrazvukové vlny na zobrazenie vnútrocievneho priestoru.

Karotický stenting
Endovaskulárna liečba zúžení mozgových tepien vychádzajúca z konceptu roztiahnutia karotickej cievy balónikom (angioplastika), implantácie stentu (cievna výstuž) a to všetko v bezpečných podmienkach, s použitím emboloprotekcie (filtra, ktorý zabraňuje možnej embolizácii do mozgu).

Klaudikačná bolesť
Klaudikačná bolesť je charakterizovaná typickou námahovou bolesťou, objavujúcou sa počas chôdze, ktorá prinúti pacienta spomaliť, krívať až zastaviť. Bolesť po zastavení spontánne ustúpi do niekoľkých minút a pacient je schopný pokračovať ďalej v chôdzi. Pre klaudikačnú bolesť je typické, že sa objavuje načastejšie po prejdení toho istého úseku. Vznik bolesti môže byť postupný alebo náhly.

MR
Magnetická rezonancia je diagnostická zobrazovacia metóda, ktorá na zobrazenie využíva silné magnetické pole. Vyšetrenie je veľmi presné, získané obrazy sú vysokej kvality, svojou presnosťou je uprednostňované pred ostatnými diagnostickými zobrazovacími metódami ako sú klasická snímka hrudníka, CT vyšetrenie, ultrazvukové vyšetrenie. Pri tomto vyšetrení sa nevyužíva žiadne škodlivé röntgenové žiarenie, preto je táto metóda pre ľudský organizmus bezpečná a neškodná.

PAO DK
Periférne artériové ochorenie dolných končatín je najčastejšie spôsobené aterosklerózou, ktorá spôsobuje postupné zužovanie tepien zásobujúcich dolné končatiny. Následne dochádza k vzniku nepomeru medzi potrebou tkanív, najmä svalov, na dodávku živín a možnosťami poškodených ciev túto požiadavku naplniť. PAO DK výrazne znižuje kvalitu života postihnutého jedinca a tiež zvyšuje riziko postihnutia cievneho riečiska v iných orgánoch (srdcová, mozgová cirkulácia atď.).

Pľúcna embólia
Stav, keď sa časť krvnej zrazeniny uvoľní a zanesie krvným prúdom do pľúc. To spôsobí zablokovanie toku v pľúcnej tepne a prejaví sa bolesťou na hrudníku, pocitom nedostatku kyslíka, prípadne vykašliavaním krvi. Predstavuje najzávažnejšiu komplikáciu hlbokej venóznej trombózy. Pacient s pľúcnou embolizáciou vyžaduje okamžitú a intenzívnu liečbu.

Posttrombotický syndróm
Vznikne ak krvná zrazenina poškodí chlopne v hlbokých žilách končatiny a spôsobí, že krv namiesto odtekania stagnuje v končatine. To môže vyvolať dlhodobú bolesť, opuch a v závažných prípadoch vytvorenie vredu predkolenia.

Revaskularizácia
Obnovenie prietoku krvi postihnutej cievy prostredníctvom endovaskulárnej liečby.

RTG
Zobrazovacia metóda využívajúca rontgenové žiarenie.

Stent
Je elastická, kovová, event. umelohmotná, drôtenná výstuž trubicového tvaru, ktorá je zhotovená zo špeciálneho biokompatibilného materiálu. Stenty v závislosti na výrobcovi sa líšia štruktúrou vlastnej steny a použitým materiálom. Môžu byť spletené z jedného alebo niekoľkých drôtov. Používajú sa na vystuženie ciev- vaskulárne alebo ako výstuž do niektorých orgánov- nevaskulárne, napr. pažerákové, do žlčových ciest, konečníkové, do priedušiek a močovej rúry.

Stentgraft
Protéza zložená zo stentu a tkaniny. Implantuje sa do tela pacienta pod röntgenovou kontrolou. Najčastejšie sa používa pri endovaskulárnej liečbe aneuryziem a pri ochoreniach aorty.

TEVAR
Z angl. Thoracic Endovascular Aortic Repair je endovaskulárna liečba výdute alebo disekcie hrudníkovej aorty.

Trombektómia
Mechanické odstránenie trombu- krvnej zrazeniny prostredníctvom rôznych pomôcok, od jednoduchého „vysatia" trombov z cievy širokým katétrom, cez fragmentáciu zrazeniny až po vákuové odsatie trombotického materiálu.

Tromboflebitída
Ochorenie povrchových žíl za prítomnosti trombu a výraznou zápalovou reakciou v stene žily a jej okolí.

Trombolýza
Liečba tepien aj žíl, umožňujúca podávaním farmakologických preparátov pomocou katétrov priamo do cievneho uzáveru jeho spriechodnenie. Metódy lokálnej trombolýzy a mechanickej trombektómie možno navzájom kombinovať (napríklad tzv. rapid lýza).

USG
Ultrasonografia je zobrazovacia vyšetrovacia metóda využívajúca ultrazvukové vlnenie na presné určenie morfológie postihnutého orgánu.

Varixy
Vakovite rozšírené, predĺžené a vinuté povrchové žily na dolných končatinách.